Zavod za anesteziologiju, intezivnu medicinu i liječenje boli

Prema riječima Rogera Moorea, predsjednika Američke udruge anesteziologa, anesteziolog sigurno i bezbolno provodi bolesnika kroz operaciju od koje bi se inače teško probudio.

Anesteziologija je grana medicine koja se bavi uklanjanjem boli i/ili svijesti za vrijeme dijagnostičkog ili terapijskog postupka te perioperacijskim liječnjem bolesnika što uključuje i preoperacijsku pripremu te postoperacijsko praćenje, bilo u jedinicama intenzivnog liječenja, bilo u sobama za buđenje/bolesničkim sobama, ovisno o vrsti operacije i stanju samog bolesnika. Osim za vođenje anestezije i intenzivno liječenje najtežih bolesnika liječnici anesteziolozi obučeni su i za hitno zbrinjavanje, te su najčešće upravo oni članovi reanimacijskih/hitnih bolničkih timova.

Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu KBC „Sestre Milosrdnice“ je samostalan i jedinstven, a svojom djelatnošću pokriva potrebe svih operacijskih struka, dijagnostičkih postupaka (invazivnih i neinvazivnih) te pruža konzilijarne usluge u cijelom kliničkom bolničkom centru.
Na Zavodu rade 65 zaposlenika s fakultetskom naobrazbom – 48 specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, od toga 12 subspecijalista i 2 liječnika na subspecijalizaciji iz intenzivne medicine te 17 liječnika specijalizanata, 126 medicinskih sestara i tehničara, 1 tajnica, 3 administratora i 1 nosač.
2 djelatnika su sveučilišni nastavnici (1 profesor, 1 docent), 4 je doktora znanosti, 6 magistara te 4 primarijusa.

Zavod raspolaže sa 25 bolesničkih kreveta i to:

  • lokacija Vinogradska: polivalentna jedinica intenzivnog liječenja s 15 kreveta (10 općih i 5 neurokirurških)
  • lokacija Draškovićeva: jedinica intenzivnog liječenja s 10 kreveta

Organizacijske jedinice

Danas Zavod djeluje na 2 lokacije:

1. Lokacija Vinogradska:
Adresa: Vinogradska cesta 29
Telefon /centrala/: (01)3787 111

Postupci se izvode u 20 operacijskih dvorana (5 kirurških, 2 neurokirurške, 4 otorinolaringološke, 3 urološke, 4 ginekološke, 1 okulističkoj te u rodilištu), u polivalentnoj Jedinici intenzivnog liječenja, 2 ambulante (ambulanta za liječenje boli i anesteziološka ambulanta) te na ostalim radilištima (ERCP, CT, MR, kolonoskopije, hitna kirurška ambulanta).

2. Lokacija Draškovićeva:
Adresa: Draškovićeva 19
Telefon /centrala/: (01)4697 000

Rad se odvija u 7 operacijskih dvorana, 2 jedinice intenzivnog liječenja (opća traumatološka i opeklinska), te 2 ambulante (anesteziološkoj ambulanti i ambulanti za liječenje boli)

 

Predstojništvo

v.d. Predstojnika:dr.sc. Marinko Vučić, prim.dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja,
specijalist hitne medicine,
subspecijalist intenzivne medicine
Tel: 098 3787416
E-mail: marinko.vucic@kbcsm.hr

Glavna sestra: Sabina Babić, dipl.med.tech.
Tel: 099 7330804
E-mail: sabina.babic@kbcsm.hr

Tajnica Zavoda: Julijana Obrst
Tel: 098 3787194
E-mail: jobrst@gmail.com

Poliklinika – radno vrijeme s bolesnicima

Lokacija Vinogradska
Anesteziološka ambulanta – ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak 7.30 – 15.30
Ambulanta za liječenje boli – ponedjeljak, srijeda, petak 07.30 – 15.30 utorak, četvrtak 14.00 – 20.00
Narudžbe na tel: 01/3787-761
Dječja ambulanta – srijeda 14.00 – 20.00

Lokacija Draškovićeva
Anesteziološka ambulanta – ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak 8.00- 12.00
Ambulanta za liječenje boli – ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak 11.30 – 15.30

Osoba za kontakt: tajnica Julijana Obrst 01/3787 428