Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

U KBC Sestre milosrdnice djeluje Povjerenstvo za kvalitetu, a predsjednik Povjerenstva je Pomoćnik upravitelja za kvalitetu dr.sc. Ivan Radić, dr.med. Povjerenstvo ima ulogu strateškog  planiranja  i donošenja  odluka o postupcima osiguranja i poboljšanja kvalitete.

Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite koordinira aktivnosti predstavnika za kvalitetu svih ustrojstvenih jedinica  te sudjeluje u radu Povjerenstva za kvalitetu, te drugih povjerenstava i radnih timova prema potrebi.

Osim pripreme za akreditacijski postupak bolnice, Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite djeluje s ciljem zadovoljenja zahtjeva sukladno važećim propisima na području kvalitete zdravstvene zaštite.

U nadležnosti Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite je slijedeće:

 • prikuplja, obrađuje, raspoređuje i čuva podatke o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite,
 • obavlja druge stručne i administrativne poslove vezano uz osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite uključujući i administrativne poslove za Povjerenstvo za kvalitetu,
 • vodi evidenciju o provedenim unutarnjim ocjenama i poduzetim popravnim radnjama,
 • prikuplja, obrađuje i priprema izvješća o svim aktivnostima poboljšanja kvalitete za ocjenu koju provodi uprava (ravnatelj)
 • izrađuje godišnji plan i program unutarnjih ocjena
 • izrađuje skupna izvješća o provedenim unutarnjim ocjenama.
 • organizira provedbu unutarnjih ocjena prema godišnjem planu i programu
 • koordinira aktivnosti na izradi dokumentacije sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i drugih dokumenata prema zahtjevima standarda kvalitete
 • prikuplja, obrađuje i priprema izvješća o kliničkim pokazateljima kvalitete i neželjenim događajima,
 • izrađuje skupno izvješće o godišnjoj ocjeni koju je provela uprava (ravnatelj),
 • osigurava dostupnost dokumenata vezanih uz kvalitetu na Intranetu KBC-a Sestre milosrdnice,
 • čuva sve važeće i nevažeće opće i specifične dokumente u izvornom obliku,
 • održava elektronički popis svih dokumenata unutarnjeg i vanjskog izvora,
 • Periodično, najmanje 2 puta godišnje, vrši metodom slučajnog odabira na reprezentativnom uzorku, redovitu medicinsku kontrolu ispravnosti ispostavljenih računa za provedene zdravstvene usluge pacijentima, o čemu pisanim putem izvještava ravnatelja. Na zahtjev ravnatelja kontrola može biti i izvanredna.
 • Brine o stručnom usavršavanju medicinskih sestara i tehničara i provodi edukaciju.
 • Potiče i sudjeluje u edukativnim aktivnostima za potrebe bolesnika i lokalne zajednice.
 • Organizira i koordinira naručivanje hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata radi ostvarivanja stacionarne i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite, odnosno ostvarivanja prava na specijalističko-dijagnostičke i dijagnostičko-terapijske postupke.
 • Surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Radna mjesta u Uredu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite propisana su Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta KBC-a Sestre milosrdnice i u njemu rade:

 

Rukovoditelj

prim.mr.sc Vesna Čerfalvi, dr.med.spec.

e-mail: vesna.cerfalvi@kbcsm.hr

 

Viši stručni savjetnik za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Željka Benceković, dipl.med.techn.

Natalija Hadžić, dipl.med.techn.

 

Viši stručni savjetnik za edukaciju u sestrinstvu

Ela Vujanić, bacc.med.techn.

 

Koordinator za hrvatske branitelje Domovinskog rata – stručni savjetnik

Gordana Abramović, bacc.med.techn.

telefon/faks 01-3787401

 

Administrativni referent

Anita Babić, bacc.oec.

 

e-mail: uredzakvalitetu@kbcsm.hr

 

 

Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenika – 2018. godina