Služba nabave

1. OBAVIJEST, ev.br. 32_2017

Služba nabave obavlja poslove izrade plana nabave radova, roba i usluga za redovno poslovanje KBC Sestre milosrdnice u proračunskoj godini, prema Zakonu o javnoj nabavi. Prati proces izvršavanja plana nabave u suradnji sa ostalim službama i klinikama unutar KBC-a, te obavlja dio nabave medicinskih i nemedicinskih materijala sukladno s planom nabave i financijskim planom.

Unutar službe zaposleno je 17 ljudi, od kojih 9 ima visoku stručnu spremu, a 8 srednju stručnu spremu. Zaposlenici s visokom stručnom spremom čine 8 diplomiranih ekonomista 1 diplomirani pravnik.

v.d. rukovoditelja Službe nabave:

GORAN KULJIĆ, univ.spec.oec.

Tel: 01/3787-882

Fax: 01/3798-969

E-mail: goran.kuljic@kbcsm.hr

voditelj Odjela nabave radova, usluga i nemedicinskih proizvoda:

DAMIR MARUŠIĆ, dipl.oec.

Tel: 01/3787-294

Fax: 01/3768-270

E-mail: damir.marusic@kbcsm.hr

voditeljica Odjela nabave medicinskih proizvoda:

MIA PRIMORAC, dipl.iur.

Tel: 01/3787-977

Fax: 01/3768-270

E-mail: mia.primorac@kbcsm.hr

v.d. voditeljice Odjela skladišnog poslovanja

DARIJA KIRHMAJER, dipl.oec.

Tel: 01/3787-027

Fax: 01/3787-973

E-mail: darija.kirhmajer@kbcsm.hr

 

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

“Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja definirani člankom 76. stavkom 2. ZJN 2016 ili povezane osobe predstavnika naručitelja definirane člankom 77. stavkom 1. ZJN 2016 u sukobu interesa, sukladno članku 76. ZJN 2016 ”

 

OBAVIJEST

Nema gospodarskih subjekata s kojima čelnik tijela ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (zamjenica ravnatelja i pomoćnici ravnatelja) i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) obavlja upravljačke poslove, te nema gospodarskih subjekata u kojima čelnik tijela ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (zamjenica ravnatelja, pomoćnici ravnatelja) i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno kapitalu s više od 0,5%.

 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

 

Temeljem čl. 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljuje se:

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2012. godinu

PLAN-NABAVE-2012

 

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2013. godinu

Plan nabave 2013 godina

Rebalans Plana nabave studeni 2013 godina

 

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2014. godinu

PLAN NABAVE 2014

1. REBALANS PLANA NABAVE 2014

2. REBALANS PLANA NABAVE 2014

3. REBALANS PLANA NABAVE 2014

4. REBALANS PLANA NABAVE 2014

5. REBALANS PLANA NABAVE 2014

6. REBALANS PLANA NABAVE 2014

7. REBALANS PLANA NABAVE 2014

 

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2015. godinu

PLAN NABAVE 2015. godine

I. REBALANS PLANA NABAVE 2015.godine

II.REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

III. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

IV. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine 

V. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

VI. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

VII. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

VIII. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine 

IX. REBALANS PLANA NABAVE 2015. godine

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2016. godinu

PLAN NABAVE za 2016. godinu

I. REBALANS PLANA NABAVE za 2016. godinu

II. REBALANS PLANA NABAVE za 2016. godinu 

III. REBALANS PLANA NABAVE 2016. godinu

 

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za 2017. godinu

PLAN NABAVE za 2017. godinu

I. REBALANS PLANA NABAVE za 2017. godinu

II. REBALANS PLANA NABAVE za 2017. godinu

III. REBALANS PLANA NABAVE za 2017. godinu.

PREGLED UGOVORA
Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2) i u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice objavila podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi.

REGISTAR  SKLOPLJENIH UGOVORA temeljem čl.28. ,stavak 4. ZJN 2016

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:

REGISTAR UGOVORA 2011

REGISTAR UGOVORA -2012-1-DIO

REGISTAR UGOVORA -2012-2-DIO

REGISTAR UGOVORA ZA ZAJEDNIČKU NABAVU 2013

REGISTAR UGOVORA 2013

REGISTAR UGOVORA – ZAJEDNIČKA NABAVE ZA 2014. – 1. godina primjene OS

REGISTAR UGOVORA – ZAJEDNIČKA NABAVA ZA 2014. – 2. godina primjene OS

REGISTAR UGOVORA 2014

REGISTAR UGOVORA 2015

REGISTAR UGOVORA 2016

REGISTAR UGOVORA 2017

 

OGLASI JAVNE NABAVE
U skladu s Antikorupcijskim programom Vlade Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama, ovdje donosimo pregled oglasa javne nabave. Popis objava na ovoj stranici je informativnog karaktera. Molimo Vas da dokumentaciju za nadmetanja preuzimate isključivo sa internetskih stranica Narodnih novina na kojima se objavljuju sve dodatne informacije vezane uz nadmetanja i vodi evidencija zainteresiranih gospodarskih subjekata, u smislu Zakona o javnoj nabavi.Internetske stranice Narodnih novina

Elektronički oglasnik javne nabave RH

ZAJEDNIČKA NABAVA

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za provođenje postupaka zajedničke nabave

Odluka o imenovanju

Prvi ispravak Odluke o imenovanju 1. dio

Odluka o imenovanju 2.dio

Prvi Ispravak Odluke o imenovanju 2. dio

Odluka o imenovanju (Pužnice)

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja 2015

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja 2016

 

Popis donacija u 2013. godini:

DONACIJE – SPECIFIKACIJA UGOVORA 2013

Popis donacija u 2014. godini:

DONACIJE – SPECIFIKACIJA UGOVORA 2014

Popis donacija u 2015. godini:

DONACIJE – SPECIFIKACIJA UGOVORA 2015

Popis donacija u 2016. godini:

DONACIJE- SPECIFIKACIJA UGOVOR 2016

 

Opći akt za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi:

OPĆI AKT

 

Pozivi na dostavu ponuda (jednostavna nabava):

Poziv na dostavu ponuda, Prehrambeni proizvodi za potrebe KBCSM, Ev.br.42_2017

1. pojašnjenje usluge pružanja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe KBCSM,Ev.br.39/2017

1. ispravak poziva na dostavu ponuda za nabavu usluge pružanja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe KBCSM,Ev.br.39/2017

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge pružanja mjere preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe KBCSM,Ev.br.39/2017

Poziv na dostavu ponuda za nabavu pedijatrijskog fiberbronhoskopa sa izvorom svjetla za potrebe Klinike za ORL KBCSM, Ev.br. 40-2017

Poziv na dostavu ponuda za nabavu biomikroskopa za potrebe Klinike za očne bolesti KBCSM, Ev.br.41_17

Obavijest – Nabava Biomikroskopa za potrebe Klinike za očne bolesti KBCSM,Ev.br 41_2017

1. ispravak Poziv na dostavu ponuda za nabavu Biomikroskopa za potrebe Klinike za očne bolesti KBCSM,Ev.br 41_2017 

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda:  

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Potrošni materija za mikrobiološki laboratorij 75-2016

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Ginekologija 57-2016

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda ZN Radiologija II 74-2016

 

Osoba za kontakt: Ivana Zelić, dipl. oec., ivana.zelic@kbcsm.hr, 01/3787 294