Kontinuirana edukacija novozaposlenih djelatnika u KBC Sestre milosrdnice

Kontinuirana edukacija novozaposlenih djelatnika u KBC Sestre milosrdnice

U KBC Sestre milosrdnice provodi se kontinuirana edukacija novozaposlenih djelatnika iz područja:
• Zaštite na radu
• Zaštite od požara
• Prevencije i kontrole bolničkih infekcija
• Zaštite od ionizirajućeg zračenja

Predavanjem o Zaštiti na radu i Zaštiti od požara prikazana su pravila, načela, mjere, postupci i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Edukaciju o načelima i praksi prevencije infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi moraju proći svi zdravstveni i nezdravstveni djelatnici koji mogu doći u kontakt s pacijentima ili medicinskom opremom, s ciljem podizanja svjesnosti o potrebi prevencije bolničkih infekcija i stvaranja klime za povećanje sigurnosti bolesnika.

Predavanjem o Zaštiti od ionizirajućeg zračenja prikazani su uvjeti i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja, te druge tehničke i organizacijske mjere potrebne za unapređenje sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Predavanja održavaju: Mladen Prša, Služba zaštite na radu, Ružica Grozdek, Odjel za sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcija, Ana Pavić Grego, Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu i Dubravko Brestovečki, Služba zaštite na radu.