Zavod za hematologiju

Pročelnik Zavoda prim.dr.sc.Petar Gaćina
Glavna sestra Zavoda Gordana Mamić, bacc.med.techn.

Liječnici specijalisti interne medicine i uži specijalisti:

prim.dr.sc. Petar Gaćina
prof.dr.sc. Vladimir Stančić
dr.med. Dubravka Čaržavec
dr.med. Goran Rinčić
dr.sc.med. Marko Boban

Zavod za hematologiju raspolaže s 18 bolesničkih postelja na odjelu i 4 bolesničke postelje u obrnutoj izolaciji gdje se liječe diferentni bolesnici s hematološkim malignomima i neutropenični bolesnici druge etiologije. Zasebno funkcionira dnevna bolnica koja raspolaže s pet kreveta koji se koriste za primjenu kemoterapije, davanje krvnih pripravaka, parenteralnu primjenu željeza, venepunkcije i manje zahvate. U dnevnoj bolnici se dobrom organizacijom i planiranjem pretraga provode opsežne obrade hematoloških bolesnika, najčešće u jednom danu, čime se postiže velika protočnost bolesnika i izbjegavaju nepotrebne hospitalizacije. Godišnje se u Zavodu za hematologiju hopspitalno liječi oko 1000 bolesnika s trendom skraćivanja dana hospitalizacije, a naručivanjem bolesnika koji nisu podobni za obrade i liječenje putem dnevne bolnice nastoji se profilirati hematološka kazuistika. U poliklinici se godišnje obavi preko 10000 prvih i kontrolnih pregleda, a u dnevnoj bolnici ima preko 3000 upisa godišnje što značajno premašuje zadane normative prema broju zaposlenih liječnika. Zahvaljujući velikom napretku u farmakoterapiji hematoloških bolesnika koji se dogodio zadnjih godina u liječenju bolesnika primjenjuju se uspješno novi lijekovi. Napominjemo i poseban interes za nasljedne i stečene poremećaje koagulacije što je dugogodišnja tradicija ovog Zavoda.