Natječaj za prijem u radni odnos

 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:

 

1. doktora medicine specijaliste patologije u Kliničkom zavodu
za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ – 1 izvršitelj,

2. specijaliste medicinske biokemije i laboratorijske medicine
u Kliničkom zavodu za kemiju – 1 izvršitelj.

 

Uvjeti:

Ad 1.
-VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz patologije/patološke anatomije.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde o nekažnjavanju.

Ad 2.
– VSS, Farmaceutsko-biokemijski fakultet-studij Medicinska biokemija.
Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde o nekažnjavanju.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Priložena potvrda o nekažnjavanju ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“.

Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.